افرادی که برای اقامت در زیباترین شهر ترکیه یعنی آنتالیا اقدام می کنند باید سلامت روحی و جسمانی کامل داشته باشند و هیچ نوع سابقه ی بیماری نداشته باشند و توانایی مالی خوبی برای ساپورت کردن خود و خانواده شان را برخوردار باشند .برای اقامت در آنتالیا به صورت دائم هم اکنون دو راه وجود دارد:

شرایط اخذ اقامت دائم در آنتالیا

اقامت از طریق ازدواج: زمانیکه شما با یک شهروند ترک زبان ازدواج می کنید می توانید پس از گذراندن 3 سال از 5 سال درخواست اقامت ترکیه به صورت دائم را انجام دهید و در شهر آنتالیا به زندگی بپردازید.در صورتیکه از طریق ازدواج با فردی که دارای پاسپورت و ملیت ترکیه ای است برای اقامت اقدام می کنید چند نکته باید رعایت شود:

ازدواج سوری نباشد حتی المقدور مدارکی جهت اثبات سوری نبودن ازدواج بایستی ارائه گردد.

فردی که با آن ازدواج می کنید در ترکیه به صورت پناهنده نباشد.

ممکن است پروسه کسب اقامت آنتالیا از طریق ازدواج (ویزای پیوستن به همسر) حدود 3 تا 5 سال زمان ببرد که شما در این مدت نمی توانید در ترکیه و شهر آنتالیا اقامت داشته باشید و تنها می توانید از طریق توریستی به این شهر سفر نمایید. ضمنا مدت اقامت به روش توریستی به هیچ عنوان نبایستی بیش از 90 روز شود.

شرایط اخذ اقامت دائم در آنتالیا

اقامت از طریق سرمایه گذاری: با ثبت شرکت در آنتالیا و فعالیت در این شهر شما می توانید پس از 5 سال اقامت ترکیه را بدست آورید. در نظر داشته باشید فعال بودن شرکت در مدت 5 سال برای کسب اقامت الزامی خواهد بود.