مناره ییولی یکی از نشانه های مشخص آنتالیا می باشد که توسط Alaeddin Keykubad ، سلطان سلجوقی در بین سال های ۱۲۱۹ تا ۱۲۳۶بنا شده است. مناره ییولی یکی از جاذبه های تور آنتالیا می باشد .

مناره ییولی

این مناره نمونه ای از معماری دوران سلجوقی است و سطح پایه مربعی آن توسط یک درام هشت ضلعی شیاردار احاطه شده است. مسجدی که در قرن ۱۴ برای این مناره ساخته شده امروزه هم استفاده می شود.